Adatvédelmi Szabályzat

Menyegzolap.hu

 

I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ TÁJÉKOZTATÁS

1.1 Jelen adatvédelmi szabályzat célja a Menyegzolap.hu üzemeltetője a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltatást igénybe vevő egyéni, vagy üzleti megrendelő (a továbbiakban: Előfizető), A meghirdetett tanfolyamra, workshopra való jelentkezés (továbbiakban: Jelentkező), az Előfizető, Jelentkező által a Szolgáltatás megrendelése során a díjak megfizetőjeként megnevezett számlafizető (a továbbiakban: Számlafizető), az Előfizető által a Szolgáltatás megrendelése során technikai kapcsolattartóként megjelölt személy (a továbbiakban: Kapcsolattartó), a Szolgáltató honlapjára látogatók, valamint a Szolgáltató honlapján található egyes funkciókat használók (a továbbiakban: Felhasználó), (Előfizető, Jelentkező, Számlafizető, Kapcsolattartó és Felhasználó a továbbiakban együtt: Ügyfél) személyes adatainál alkalmazott kezelési mód leírása. A jelen dokumentum a Szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződési feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi, valamennyi Ügyfél a szerződés megkötésekor, vagy a https://www.menyegzolap.hu és az ehhez kapcsolódó regisztrációval az abban foglaltakat megismeri és elfogadja.

1.2 A https://www.menyegzolap.hu weboldalt, a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. (Nyilvántartási szám: 41778 512, Adószám: 66976611-1-26, Székhely és levelezési cím: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 101. képviseli: Pénzes István Gábor, e-mail: kapcsolat@menyegzolap.hu (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

1.3 Jelen Adatkezelési Szabályzat, továbbá az azzal együttesen érvényes és értelmezendő Általános Felhasználási Nyilatkozat és Szerzői Jogi Nyilatkozat (a továbbiakban Nyilatkozatok) szabályozza a menyegzolap.hu domaint és az ahhoz kapcsolódó, közvetlen vagy közvetett érdekkörében álló felületet, platformot http://eskuvoszervezotanfolyam.menyegzolap.hu, http://ebook.menyegzolap.hu.

1.4 A Nyilatkozatok hatálya - figyelemmel a https://www.menyegzolap.hu folyamatosan bővülő tartalomra a Szolgáltató esküvő megtervezéséhez, megszervezéséhez és az esküvő témaköréhez kapcsolódó tartalmai igénybevétele során megjelenési módtól, formától és formátumtól függetlenül valamennyi jelen és jövőbeli felületre, domainra, platformra is kiterjed.

1.5 A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
Jelen tájékoztató a Szolgáltató adatbiztonsági és-kezelési politikájának írásban történő rögzítése a Weboldal vonatkozásában, különös tekintettel az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) ) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szabályaival összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), továbbá a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, a Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, továbbá háttérjogszabályként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakra.

1.6 Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.menyegzolap.hu/adatvedelem A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

1.7 A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a Weboldal Felhasználói érdekeinek és jogainak szem előtt tartásával az adatbiztonsági és-kezelési, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járjon el. Mindezek során a Szolgáltató tudomására jutott információkat üzleti titokként és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

1.8 A Szolgáltató a Weboldal Felhasználói személyes adatait bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli és védi, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azokat az adatbiztonsági (technikai és szervezési) intézkedéseket, illetve kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kötelező és szükséges.

1.9 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosítsa, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mindenkor hatályos szöveg kerül a Weboldalon megjelenítésre, az Ügyfelek előzetes értesítése mellett. Az Ügyfél a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő látogatásával vagy használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

1.10 AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
A szolgáltató neve: Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@menyegzolap.hu
Nyilvántartási száma: 41778512
Adószáma: 66976611-1-26
Statisztikai száma: 66976611-7221-231-6
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatala 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefonszámai: +36702767878, +36303919449
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-83170/2015


2. FOGALOMTÁR

A jelen nyilatkozatban használt kifejezéseket, fogalmakat az Infotv. értelmező rendelkezései, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala adatvédelmi szótára szerint kerül értelmezésre.

Személyes adat: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, zárolása, törlése és megsemmisítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

Az adatkezelésre az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal és egyéb funkcióinak használata során átadott személyes adataik kezelésre, felhasználásra kerüljenek a 5. pontban részletezett meghatározott céloknak megfelelően.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható.


4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adattípusok és felhasználási célok tekintetében a 5. pont szerinti módon adja meg.


5. ADATKEZELÉSEK

5.1 Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok köre:

5.1.1 Kezelt adatok:

 • Felhasználó IP címe;
 • látogatás ideje;
 • forrás URL;
 • az Ügyfél számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa.

5.1.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldalt használó valamennyi érintet tekintetében a. Google Analytics (https://policies.google.com/privacy) / Maxer Adatvédelmi irányelvei az irányadóak (https://www.maxer.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html).
A szervereink által automatikusan naplózott információk: A Portál szerverei automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Látogatók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

5.2 Kapcsolatfelvétel / Üzenetküldés:

5.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Név, cégnév, email cím, telefonszám Kapcsolattartás, azonosítás, ajánlatkészítés, statisztika készítése
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása
Az üzenetküldés kori IP cím Technikai művelet végrehajtása (csak kezelés, nincs tárolás)

5.2.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldalon üzenetet küldő / érdeklődő valamennyi érintett.

5.2.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelés a kapcsolatfelvétellel érintett ügy elintézéséig tart. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után 30 napon belül törli, amennyiben más jogalap nem áll fent az adatok megőrzésére.

5.2.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.2.5 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
  törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

5.2.6 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.2.7 Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

5.2.8 Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az üzenetre válaszolni
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni

5.3 Ajánlatkérés

5.3.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Ajánlatkérő neve, cégnév, ajánlatkérő email címe, telefonszám, weboldal elérhetősége, közösségi oldalai-FB elérhetősége Kapcsolattartás, azonosítás, ajánlatkészítés, statisztika készítése
Ajánlatkérés dátuma Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása

5.3.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldalon / landing oldalon ajánlatkérő üzenetet küldő / érdeklődő valamennyi érintett.

5.3.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelés az ajánlatkéréssel érintett ügy elintézéséig tart. Az ajánlatkérő üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után 30 napon belül törli, amennyiben más jogalap nem áll fent az adatok megőrzésére.
A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig használja fel hírlevelek kiküldésére, míg az Ügyfél a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A Szolgáltató hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.

5.3.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő, sales és marketing munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.3.5 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
  törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

5.3.6 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.3.7 Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

5.2.8 Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az üzenetre válaszolni
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni

5.4 Szolgáltatói regisztráció, megrendelés

5.4.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Megrendelő neve Kapcsolattartás
Számlázási név és számlázási cím Szabályszerű számla kiállítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, abból származó díjak szabályszerű számlázása
Postázási név és cím Postai küldemények
Kapcsolattartó Vezetéknév / Keresztnév Szerződés teljesítése, adatkezelő jogi kötelezettségéből fakadóan, kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítése
Kapcsolattartó email címe Kapcsolattartás
Kapcsolattartó telefonszáma Kapcsolattartás
Űrlap beküldésének dátuma Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása

5.4.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldalon / landing oldalon ajánlatkérő üzenetet küldő / érdeklődő valamennyi érintett.

5.4.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Szolgáltató a személyes adatokat legkésőbb a Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony, illetve a szerződésből származó követelés megszűnéséig vagy jogvita esetén a vonatkozó eljárás(ok) befejezéséig, vagy amennyiben az esetlegesen felmerülő igények elévülése később következik be, úgy az elévülési idő végéig kezelhetőek.
A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig használja fel hírlevelek kiküldésére, míg az Ügyfél a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A Szolgáltató hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.
A Szolgáltató mindaddig nem törli az Előfizető, Számlafizető, valamint a Kapcsolattartó adatait, amíg a 5. pontban foglalt adatkezelés fennáll.

5.4.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő, sales és marketing munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.4.5 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.4.6 Az adatkezelés jogalapja:
Szerződés teljesítéséhez szükséges, jogi kötelezettségből fakad.

5.5 Jelentkezés

5.5.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Név Kapcsolatfelvétel, szerződés létrehozása, szabályszerű számla kiállítása
Születési hely Szerződés létrehozása
Születési idő Szerződés létrehozása
Anyja neve Szerződés létrehozása
Lakcím Szerződés létrehozása
E-mail cím Kapcsolattartás
Számlázási név és számlázási cím Technikai művelet végrehajtása
Űrlap beküldésének dátuma Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása

5.5.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldalon / http://eskuvoszervezotanfolyam.menyegzolap.hu oldalon Jelentkezést beküldő valamennyi érintett.

5.5.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Szolgáltató a személyes adatokat legkésőbb a Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony, illetve a szerződésből származó követelés megszűnéséig vagy jogvita esetén a vonatkozó eljárás(ok) befejezéséig, vagy amennyiben az esetlegesen felmerülő igények elévülése később következik be, úgy az elévülési idő végéig kezelhetőek.
A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig használja fel hírlevelek kiküldésére, míg az Ügyfél a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A Szolgáltató hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.
A Szolgáltató mindaddig nem törli az Előfizető, Számlafizető, valamint a Kapcsolattartó adatait, amíg a 5. pontban foglalt adatkezelés fennáll.

5.5.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő, sales és marketing munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.5.5 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.5.6 Az adatkezelés jogalapja:
Szerződés teljesítéséhez szükséges, jogi kötelezettségből fakad.

5.6 Konzultáció igénylés

5.6.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Név Kapcsolattartás, azonosítás
Cégnév Szerződés létrehozása, konzultáció teljesítése ajánlatkészítés, statisztika készítése
Számlázási név Szabályszerű számla kiállítása, a szerződés létrehozása
Számlázási cím Szabályszerű számla kiállítása, a szerződés létrehozása
Telefonszám Kapcsolattartás, szerződés konzultáció teljesítése
E-mail cím Kapcsolattartás, szerződés konzultáció teljesítése
Űrlap beküldésének dátuma Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása

5.6.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldalon konzultáció igénylést beküldő valamennyi érintett.

5.6.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Az konzultáció igénylésére irányuló üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után 30 napon belül törli, amennyiben más jogalap nem áll fent az adatok megőrzésére.
A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig használja fel hírlevelek kiküldésére, míg az Ügyfél a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A Szolgáltató hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.

5.6.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő, sales és marketing munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.6.5 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.6.6 Az adatkezelés jogalapja:
Szerződés teljesítéséhez szükséges, jogi kötelezettségből fakad.

5.7 Elégedettség visszajelzés / Visszajelzés küldése

5.7.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Név Kapcsolattartás, azonosítás, statisztika
Cégnév Kapcsolattartás
E-mail cím Kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítése
Telefonszám Kapcsolattartás
Űrlap beküldésének dátuma Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása

5.7.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldalon konzultáció igénylést beküldő valamennyi érintett.

5.7.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Szolgáltató a személyes adatokat legkésőbb a Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony, illetve a szerződésből származó követelés megszűnéséig vagy jogvita esetén a vonatkozó eljárás(ok) befejezéséig, vagy amennyiben az esetlegesen felmerülő igények elévülése később következik be, úgy az elévülési idő végéig kezelhetőek.
A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig használja fel hírlevelek kiküldésére, míg az Ügyfél a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A Szolgáltató hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.
A Szolgáltató mindaddig nem törli az Előfizető, Számlafizető, valamint a Kapcsolattartó adatait, amíg a 5. pontban foglalt adatkezelés fennáll.

5.7.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő, sales és marketing munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.7.5 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.7.6 Az adatkezelés jogalapja:
Szerződés teljesítéséhez szükséges, jogi kötelezettségből fakad.

5.8 Jótékonysági kezdeményezéshez csatlakozás

5.8.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Név / cégnév Kapcsolattartás, szerződés teljesítése érdekében, azonosítás, statisztika
Székhely Kapcsolattartás, szerződés teljesítése érdekében, azonosítás, statisztika
Adószám Kapcsolattartás, szerződés teljesítése érdekében, azonosítás, statisztika
E-mail cím Kapcsolattartás, szerződés teljesítése érdekében, azonosítás, statisztika
Telefonszám Kapcsolattartás, szerződés teljesítése érdekében, azonosítás, statisztika
Esküvő tervezett időpontja Szerződés teljesítése érdekében, azonosítás, statisztika
Esküvő helye Szerződés teljesítése érdekében, azonosítás, statisztika
Esküvői létszám Szerződés teljesítése érdekében, azonosítás, statisztika
Űrlap beküldésének dátuma Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása

5.8.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldalon / https://www.menyegzolap.hu/cikkek/az-allatokert aloldalról, a Jótékonyság az esküvőn megnevezésű megjelenésről üzenetet küldő valamennyi érintett.

5.8.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelés a kapcsolatfelvétellel érintett ügy elintézéséig tart. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után 30 napon belül törli, amennyiben más jogalap nem áll fent az adatok megőrzésére.

5.8.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő és marketing munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.8.5 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.8.6 Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

5.8.7 Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az üzenetre válaszolni
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni

5.9 Szolgáltatói ajánlóprofilon ajánlatkérés

5.9.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Ajánlatkérő neve, ajánlatkérő email címe, ajánlatkérő telefonszáma, esküvő tervezett időpontja Kapcsolattartás, azonosítás, ajánlatkészítés, statisztika készítése
Ajánlatkérés dátuma Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása

5.9.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldalon / landing oldalon szolgáltatói profilon található űrlapon a szolgáltatónak ajánlatkérő üzenetet küldő / érdeklődő valamennyi érintett saját akaratából adja meg az alábbi adatokat az ajánlatkérésének a teljesíthetősége érdekében.

5.9.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelés az ajánlatkéréssel érintett ügy elintézéséig tart. Az ajánlatkérő üzenetek által a kért adatokat a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után 365 nap lejártával törli, amennyiben más jogalap nem áll fent az adatok megőrzésére

5.9.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő, sales, marketing munkatársai és az ajánlatkérés címzettje kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.9.5 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.9.6 Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

5.9.7 Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az üzenetre válaszolni
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni

5.10 Fizetési könnyítéshez kérelem

5.10.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Megrendelő neve Kapcsolatfelvétel
Számlázási név és számlázási cím Szabályszerű számla kiállítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, abból származó díjak szabályszerű számlázása
Postázási név és cím Postai küldemények
Kapcsolattartó Vezetéknév, Keresztnév Megállapodás teljesítése, adatkezelő jogi kötelezettségéből fakadóan, kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítése
Kapcsolattartó email címe Kapcsolattartás
Kapcsolattartó telefonszáma Kapcsolattartás
Szóban forgó számla sorszáma Megállapodás létrehozása, teljesítése
Űrlap beküldésének dátuma Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása

5.10.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldal üzemeltetése felé kérelmet küldő valamennyi érintett.

5.10.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Szolgáltató a személyes adatokat legkésőbb a Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony, illetve a szerződésből származó követelés megszűnéséig vagy jogvita esetén a vonatkozó eljárás(ok) befejezéséig, vagy amennyiben az esetlegesen felmerülő igények elévülése később következik be, úgy az elévülési idő végéig kezelhetőek.
A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig használja fel hírlevelek kiküldésére, míg az Ügyfél a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A Szolgáltató hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.
A Szolgáltató mindaddig nem törli az Előfizető, Számlafizető, valamint a Kapcsolattartó adatait, amíg a 5. pontban foglalt adatkezelés fennáll.

5.10.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő, sales és marketing munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.10.5 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.10.6 Az adatkezelés jogalapja:
Szerződés teljesítéséhez szükséges, jogi kötelezettségből fakad.

5.11 Reaktiválási kérelem

5.11.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Megrendelő neve Kapcsolatfelvétel
Számlázási név és számlázási cím Szabályszerű számla kiállítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, abból származó díjak szabályszerű számlázása
Postázási név és cím Postai küldemények
Kapcsolattartó Vezetéknév, Keresztnév Megállapodás teljesítése, adatkezelő jogi kötelezettségéből fakadóan, kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítése
Kapcsolattartó email címe Kapcsolattartás
Kapcsolattartó telefonszáma Kapcsolattartás
Szóban forgó számla sorszáma Megállapodás létrehozása, teljesítése
Űrlap beküldésének dátuma Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása

5.11.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldal üzemeltetése felé kérelmet küldő valamennyi érintett.

5.11.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Szolgáltató a személyes adatokat legkésőbb a Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony, illetve a szerződésből származó követelés megszűnéséig vagy jogvita esetén a vonatkozó eljárás(ok) befejezéséig, vagy amennyiben az esetlegesen felmerülő igények elévülése később következik be, úgy az elévülési idő végéig kezelhetőek.
A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig használja fel hírlevelek kiküldésére, míg az Ügyfél a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A Szolgáltató hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.
A Szolgáltató mindaddig nem törli az Előfizető, Számlafizető, valamint a Kapcsolattartó adatait, amíg a 5. pontban foglalt adatkezelés fennáll.

5.11.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő, sales és marketing munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.11.5 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.11.6 Az adatkezelés jogalapja:
Szerződés teljesítéséhez szükséges, jogi kötelezettségből fakad.

5.12 Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés

5.12.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A kezelt adatok köre A regisztráció során megadott adatok, így különösen: vezetéknév, keresztnév, email, telefonszám, szolgáltatási kategória és szolgáltatási területe
Az adatkezelés célja Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre (a továbbiakban e-DM): a Szolgáltató saját ajánlatait tartalmazó, a Menyegzolap.hu üzemeltetője, Cash Design Szolgáltató Iroda szolgáltatásait, ajánlatait tartalmazó megkeresés, hírlevél, anonim módon feldolgozásra kerülő statisztikai adatképzést célzó kérdőívek, a szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőívek)
Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
Űrlap beküldésének dátuma Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása

5.12.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldal üzemeltetése részére e tekintetben hozzájárulást adott valamennyi érintett.

5.12.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelés továbbá hozzájárulás visszavonásáig/leiratkozásig, valamint a regisztráció megszűnéséig tart, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó/ Megrendelő a regisztrációját megszünteti. A Menyegzolap.hu üzemeltetője, Cash Design Szolgáltató Iroda felhívja a Felhasználó/ Megrendelő figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonásától számított legfeljebb 48 óra eltelte szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó/ Megrendelő garantáltan ne kapjon olyan megkeresést, amelyről leiratkozott. A leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon, hogy abból a korábbi személyes adatok nem visszanyerhetők, de konkrét adat megadásakor a leiratkozás bizonyítható.
A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig használja fel hírlevelek kiküldésére, míg az Ügyfél a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A Szolgáltató hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.

5.12.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő, sales és marketing munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.12.5 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.12.6 Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása.

5.13 Szolgáltatói regisztráció ingyenesen

5.13.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Kapcsolattartó Vezetéknév, Keresztnév szerződés teljesítése, adatkezelő jogi kötelezettségéből fakadóan, kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítése
Kapcsolattartó email címe Kapcsolattartás
Kapcsolattartó telefonszáma Kapcsolattartás
Szolgáltató, szolgáltatás megjelenő neve szerződés teljesítése, kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítése
Megjelenítendő cím Postai küldemények
Szolgáltató, szolgáltatás megjelenő címe szerződés teljesítése, kapcsolattartás, azonosítás
Szolgáltató, szolgáltatás megjelenő e-mail címe szerződés teljesítése, kapcsolattartás, azonosítás
Űrlap beküldésének dátuma Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása

5.13.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldalon / landing oldalon ajánlatkérő üzenetet küldő / érdeklődő valamennyi érintett.

5.13.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Szolgáltató a személyes adatokat legkésőbb a Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony, illetve a szerződésből származó követelés megszűnéséig vagy jogvita esetén a vonatkozó eljárás(ok) befejezéséig, vagy amennyiben az esetlegesen felmerülő igények elévülése később következik be, úgy az elévülési idő végéig kezelhetőek.
A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig használja fel hírlevelek kiküldésére, míg az Ügyfél a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A Szolgáltató hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.
A Szolgáltató mindaddig nem törli az Előfizető, Számlafizető, valamint a Kapcsolattartó adatait, amíg a 5. pontban foglalt adatkezelés fennáll.

5.13.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő, sales és marketing munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.13.5 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.13.6 Az adatkezelés jogalapja:
Szerződés teljesítéséhez szükséges, jogi kötelezettségből fakad.

5.14 Pozícióra jelentkezés, önéletrajz kezelése

5.14.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
A Menyegzolap.hu üzemeltetője, Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. általi adatkezelésre a Felhasználók/ Pályázók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor.
A Felületet és az egyes Szolgáltatásokat a Felhasználó/ Pályázó saját álláskeresése céljából használja, veszi igénybe. Ellenkező esetben a Felhasználó/ Pályázó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. weboldal tartalom küldése, Felhasználó/ Pályázó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó/ Pályázó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó/ Pályázó felel. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó/ Pályázó tartozik felelősséggel. Tájékoztatóban a jelentkezésen/ pályázaton az egyes álláshirdetésekre jelentkezések során a Felhasználó/ Pályázó által megadott valamennyi adatot érteni kell a csatolt önéletrajzzal, motivációs levéllel és egyéb dokumentumokkal és azok tartalmával együtt.
Amennyiben a jelen Tájékoztató önéletrajzot említ, azon a Felhasználó/ Pályázó önéletrajzát és motivációs levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait kell érteni azok teljes tartalmával együtt. A Felhasználó/ Pályázó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó/ Pályázó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Menyegzolap.hu üzemeltetője, Cash Design Szolgáltató Iroda nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja. A Menyegzolap.hu üzemeltetője, Cash Design Szolgáltató Iroda fenntartja a jogot, hogy a Felület bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy a Menyegzolap.hu üzemeltetője, Cash Design Szolgáltató Iroda akár a saját maga, akár a Felhasználó / Pályázó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.
Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel egy időben a Felhasználó/ Pályázó hozzájárul adatainak a munkáltató/hirdető számára történő továbbításához, továbbá az állásjelentkezéshez szükséges információ elérhetővé tételéhez.
Adatok megőrzése későbbi álláspályázat érdekében, a Felhasználó/Pályázó erre irányuló előzetes hozzájárulása esetén későbbi, más pozíció vagy a pozíció újra meghirdetése esetén a megfelelő igényeinek kiszolgálása, a Felhasználók / Pályázók részére további/későbbi ajánlatok, álláslehetőségek megküldése, az erről szóló tájékoztatás megadása és a szűrés elvégzése érdekében a fenti adatokat tároljuk és felhasználjuk.

A kezelt adatok köre Az álláshirdetésre jelentkezés/pályázat során megadott adatok, csatolt, feltöltött önéletrajz, a jelentkezés adatai (jelentkezés ténye, dátuma, pozíció neve, munkáltató/hirdető megjegyzései az adott jelentkezéssel összefüggésben. Önéletrajz /motivációs levél - ezzel együtt fénykép, illetve a pályázók önéletrajz adatbázisába történő feltöltése, megküldése során az önéletrajzon túlmenően megadható adatok: név, cím, e-mail cím, születési adatok, telefonszám, anyanyelv, korábbi és jelenlegi munkahely és munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, feladatkörök, munkakezdés és kilépés időpontja), végzettségi, képzési adatok (képzés szintje, végzettség neve, intézmény neve, ország), nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek, álláskeresési, munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, igényelt juttatások), vezetői engedély típusa, referencia (nyilatkozó neve, referencia szövege), szakmai erősségek, személyiségi jegyek, készségeket leíró adatok.
Az adatkezelés célja Az önéletrajz elérhetővé tétele (megtekintésre, letöltésre) a Menyegzolap.hu üzemeltetője Cash Design Szolgáltató Iroda körében/részére, keresés, szűrés a Menyegzolap.hu üzemeltetője Cash Design Szolgáltató Iroda részéről a Felhasználók/ Pályázók között a megadott preferenciáknak megfelelően
Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
Űrlap beküldésének dátuma Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása

5.14.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldal üzemeltetése felé pályázati anyagot (önéletrajz / motivációs levél) küldő valamennyi érintett.

5.14.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Szolgáltató a személyes adatokat legkésőbb a jelentkezés beküldésétől számított maximum 6 hónapig kezeli (tárolja), a Szolgáltató és a Pályázó / Felhasználó / Jelentkező közötti szerződéses jogviszony létrejöttéig, illetve a szerződésből származó követelés megszűnéséig vagy jogvita esetén a vonatkozó eljárás(ok) befejezéséig, vagy amennyiben az esetlegesen felmerülő igények elévülése később következik be, úgy az elévülési idő végéig kezelhetőek.
A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig használja fel hírlevelek kiküldésére, míg az Pályázó a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A Szolgáltató hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.
A Szolgáltató mindaddig nem törli a Pályázó, valamint a Kapcsolattartó adatait, amíg a 5. pontban foglalt adatkezelés fennáll.

5.14.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő, sales és marketing munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.14.5 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

5.15 Együttműködés / Gyakornoki pozíció betöltése

5.15.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A kezelt adatok köre Az álláshirdetésre jelentkezés/pályázat során megadott adatok, csatolt, feltöltött önéletrajz, a jelentkezés adatai (jelentkezés ténye, dátuma, pozíció neve, munkáltató/hirdető megjegyzései az adott jelentkezéssel összefüggésben. Önéletrajz /motivációs levél - ezzel együtt fénykép, illetve a pályázók önéletrajz adatbázisába történő feltöltése, megküldése során az önéletrajzon túlmenően megadható adatok: név, cím, e-mail cím, születési adatok, telefonszám, anyanyelv, korábbi és jelenlegi munkahely és munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, feladatkörök, munkakezdés és kilépés időpontja), végzettségi, képzési adatok (képzés szintje, végzettség neve, intézmény neve, ország), nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek, álláskeresési, munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, igényelt juttatások), vezetői engedély típusa, referencia (nyilatkozó neve, referencia szövege), szakmai erősségek, személyiségi jegyek, készségeket leíró adatok.
Az adatkezelés célja A szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, szabályszerű számla kiállítása, kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítése.
Az adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítéséhez szükséges, adatkezelő jogi kötelezettségéből fakadóan

5.15.2 Az érintettek köre:
A Menyegzolap.hu weboldal üzemeltetése által kiírt / meghirdetett pozíció pályázatán megfelelt valamennyi érintett.

5.15.3 Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:
Szolgáltató a személyes adatokat legkésőbb a Szolgáltató és az szerződéses jogviszony, illetve a szerződésből származó követelés megszűnéséig vagy jogvita esetén a vonatkozó eljárás(ok) befejezéséig, vagy amennyiben az esetlegesen felmerülő igények elévülése később következik be, úgy az elévülési idő végéig kezelhetőek.
A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig használja fel hírlevelek kiküldésére, míg az érintett a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A Szolgáltató hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.
A Szolgáltató mindaddig nem törli az adatait, amíg a 5. pontban foglalt adatkezelés fennáll.

5.15.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő, sales és marketing munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.15.5 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

6. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

6.1 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:
Tárhely-szolgáltatás.

6.2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
A tárhely-szolgáltató neve: MAXER Hosting Kft.
A tárhely–szolgáltató székhelye: 9024 Győr, Répce u. 24.
A tárhely–szolgáltató ügyfélszolgálati címe: 1134 Budapest, Lehel u. 4./c
A tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: 08-09-013763
A tárhely-szolgáltató adószáma: 13670452-2-08
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@maxer.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: https://maxer.hu

6.3 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

6.4 Az érintettek köre:
A weboldalt használó valamennyi érintett.

6.5 Az adatkezelés célja:
A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6.6 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az Érintettnek a Szolgáltatóval létrejött szerződéses jogviszony megszűnéséig vagy az Érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

6.7 Számlázó szoftver szolgáltató:
KBOSS.hu Kft.
Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): szamlazz.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

6.8 Az adatfeldolgozás jogalapja:
A szerződés teljesítéséhez szükséges, törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


7.1 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

7.2 Az érintettek köre:
A weboldalt látogató valamennyi érintett.

7.3 Az adatkezelés célja:
A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

7.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör / Jellemző érték
Munkamenet sütik (session) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak PHPSESSID
Google Analytics (__utma) Ez a cookie a látogatók és munkamenetek megkülönböztetését szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és még nem létezik _utma cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé. 2 év 47985976.992246299.
1450358365.1450358365.
1450358365.1
Google Analytics (__utmb) A cookie az új felhasználók/látogatások felismerésére szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és nincs még _utmb cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé. 30 perc 47985976.10.10.1450358365
Google Analytics (__utmc) Ez a cookie a _utmb cookieval együtt működik, a Google Analytics részére szolgáltat adatokat. Feladata megállapítani a felhasználók új látogatásait. a munkamenet végén 47985976
Google Analytics (__utmt) Nagy forgalmú oldalak adatgyűjtését limitálja. A Google Analytics szolgáltatásával kapcsolatos cookie. 10 perc 1
Google Analytics (__utmz) Ez a cookie tárolja minden forgalom vagy kampány forrását, mely segítségével megállapítható, hogy a felhasználó hogyan találta meg a honlapot. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és minden feltöltött adatot továbbít a Google Analytics szolgáltatás felé. fél év 47985976.1450358365.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)

7.5 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7.6 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.7 Az adatfeldolgozás jogalapja:
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

7.8 Linkek:
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Portál nem vállal felelősséget.


8. A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

8.1 Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

8.2 A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

8.3 A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

8.4 A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


9. HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

9.1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

9.2 Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

9.3 Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

9.4 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Hírlevél feliratkozás

Személyes adat Adatkezelés célja
Név Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
E-mail cím Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
Feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
Feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása

Felhasználói regisztráció hírlevélre

Személyes adat Adatkezelés célja
Név Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
E-mail cím Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
Esküvő tervezett időpontja Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
Feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
Feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása

9.5 Az érintettek köre:
A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

9.6 Az adatgyűjtés célja:
Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, új funkciókról stb.

9.7 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

9.8 Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:
MailChimp
The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Maxer Hírlevélküldő
MAXER Hosting Kft.
9024 Győr, Répce u. 24.

9.9 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9.10 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
  törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

9.11 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Cash Design Szolgáltató Iroda – Pénzes István Gábor ev. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 101. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@menyegzolap.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 276 7878 , 30 391 9449 számon.

9.12 Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

9.13 Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

9.14 Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az üzenetre válaszolni
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni

10. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

10.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook / Google+ / Twitter / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

10.2 Az érintettek köre:
Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ / Twitter / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon és „lájkolta” a weboldalt.

10.3 Az adatgyűjtés célja:
A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

10.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

10.5 Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.


11. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

11.1 Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, elektronikus űrlap, közösségi oldalak, stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

11.2 Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

11.3 E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

11.4 Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

11.5 A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


12. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

12.1 A hozzáférés joga:
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

12.2 A helyesbítéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

12.3 A törléshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

12.4 Az elfeledtetéshez való jog:
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

12.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

12.6 Az adathordozhatósághoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

12.7 A tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

12.8 Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

12.9 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul

13. ÜGYFELEK JOGAI

13.1 Személyes adatai kezeléséről az Ügyfél tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelem, írásban a 18. pontban megjelölt címekre nyújtható be, amelyre az érintett a Szolgáltatótól a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül választ kap. Az Ügyfelek kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve törlését a jelen pontban leírtak szerint.

13.2 Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

13.3 Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


14. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

14.1 A Szolgáltató által összegyűjtött információ rögzítésre kerül és olyan biztonságos szerkezetben kerül tárolásra, melyekhez a hozzáférés csak engedéllyel rendelkező személy részére lehetséges. A Szolgáltatások karbantartása folyamatos annak érdekében, hogy az esetleges biztonsági kockázatokat ellenőrizzék és biztosítsák az összegyűjtött információ az illetéktelen harmadik fél esetleges behatolásától való.

14.2 A Szolgáltató az alkalmazandó és az Európai Unióban érvényben lévő törvényekben és szabályozásokban megadott valamennyi biztonsági intézkedést betartja és alkalmazza az Ügyfelek személyes adatainak védelme érdekében, lehetőség szerint minimumra csökkentve ezzel az Ügyfelek személyes adataihoz való engedély nélküli hozzáféréseket.


15. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

15.1 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

15.2 Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

15.3 Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

15.4 Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.


16. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

16.1 Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.


17. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

17.1 Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján az illetékes bíróság előtt gyakorolhatja, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: http://naih.hu) segítségét is.


18. KAPCSOLAT

18.1 Minden kérvényt az 1.10 pontban megjelölt címekre kell írásban benyújtani. Elektronikus levelezési cím: kapcsolat@menyegzolap.hu.


A Szolgáltató személyes adatot kizárólag a fentiekben részletezett meghatározott célból kezeli a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az Ügyfél előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adható át, kivéve a követelésérvényesítés és jogviták rendezése céljából igénybe vett vállalkozók, megbízottak részére történő adattovábbítás esetét. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő csak a fentebb meghatározott konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjt információkat. Az információt e konkrét céltól eltérő célból nem lehet újból felhasználni. A Szolgáltató nem adja ki harmadik személyeknek az Ügyfél személyes vagy személyhez fűződő adatait direkt marketing célokra.

Jelen szabályozás folyamatosan elérhető a https://www.menyegzolap.hu/adatvedelem web címen.

A Portál oldalain megjelenő fotók, részben Jose Villa, Strictly Weddings, Style my pretty, Steven Mastroianni és Our Labor of Love, Stylish Eve, Brides, Wedding Inspirasi, TheKnot, Pinterest, Pixabay, Unsplash oldalról származnak.