Bejegyzett élettársi kapcsolat Magyarországon

A bejegyzés feltételei, a Pár jogai

2009 januárjától lehetőség van bejegyzett élettársi kapcsolatba lépni az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, azonos nemű, tizennyolcadik életévét betöltött személynek, ha személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatban kíván élni. Manapság nem igazán ismert még ennek minden jogi oldala, és a Pár lehetőségei. Most sorra vesszük ezeket!

Ha szeretnétek megindítani ezt a folyamatot, az élettársi kapcsolat bejegyzése iránti szándékot személyesen kell bejelentenetek, és erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz majd fel. Főszabályként a bejegyzett élettársi kapcsolatra a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1954. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazza. Azonban vannak eltérések is. a Például nem tartoznak a törvényes örökösök közé, így ők csak végrendelet keretében örökölhetnek továbbra is az elhunyt élettársuk után. Vagyonjogi szempontból továbbra is csak az együttélés alatt közösen megszerzett ingó és ingatlan vagyon lesz a felek közös vagyona. A tulajdoni arány természetesen a szerzésben való közreműködés arányában alakul.A kapcsolat bejegyzése nyilvános és ünnepélyes keretek között tartható. Két tanú is szükséges hozzá és az anyakönyvezető által felolvasott szöveg sok mindenben hasonlít a házasságkötésnél alkalmazottra. Így tehát személyessé tehető. Egy másik opció, ha előzőleg szűk körben megtartjátok a hivatalos részt, és ceremóniavezető segítségét kéritek egy ünnepélyesebb, intimebb, családi eskütételre. Azt viszont nem árt tudni, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek nem áll jogukban felvenni egymás nevét vagy gyermeket örökbefogadni.
 

Részletesebben az alábbi részlet taglalja ezt a részt, mely teljes terjedelmében a képre kattintva található

3. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, vagy e törvény a rendelkezés alkalmazását nem zárja ki, megfelelően alkalmazni kell

a) a házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársi kapcsolatra,

b) a házastársra vagy házastársakra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársra vagy bejegyzett élettársakra,

c) az özvegyre vonatkozó szabályokat az elhunyt bejegyzett élettárs túlélő bejegyzett élettársára,

d) az elvált személyre vonatkozó szabályokat arra a személyre, akinek bejegyzett élettársi kapcsolatát megszüntették,

e) a hajadonra, nőtlenre vonatkozó szabályokat arra a személyre, aki még nem volt házas, és bejegyzett élettársi kapcsolatot még nem létesített, és

f) a házaspárra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársakra.
 


(2) A bejegyzett élettársakra a házastársak által történő közös gyermekké fogadásra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak. A bejegyzett élettársi kapcsolat apasági vélelmet nem keletkeztet.

(3) A házastársak névviselésére vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a bejegyzett élettárs volt férje nevét a házasságra utaló toldással nem viselheti tovább, és ez a joga akkor sem éled fel, ha a bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt. Ha a leendő bejegyzett élettárs a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőzően házassági névként volt férje nevét vagy családi nevét viseli a házasságra utaló toldással, és házassági nevét nem módosítja másik házassági névviselési formára, a születési családi nevének viselésére jogosult.

(4) Az emberi reprodukcióra irányuló, külön törvény szerinti eljárásoknak a házastársakra vonatkozó rendelkezései a bejegyzett élettársakra nem alkalmazhatóak.
 


(5) Ha e törvény a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat fennállásához, illetve a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséhez nem állapít meg eltérő jogkövetkezményt, továbbá ha a jogosultság vagy a kötelezettség az özvegyet és az özvegy bejegyzett élettársat megkülönböztetés nélkül megilleti vagy terheli, a családi állapotra vonatkozó nyilatkozat csak olyan formában követelhető meg, hogy a „házas” és ,,bejegyzett élettárs", az ,,özvegy" és az ,,özvegy bejegyzett élettárs", illetve az ,,elvált" és az ,,elvált bejegyzett élettárs" megjelölés együtt szerepeljen.

(6) A családi állapotra vonatkozó adatot tartalmazó nyilvántartásban - az anyakönyvi nyilvántartások rendszere, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartás kivételével - a családi állapotot úgy kell feltüntetni, hogy a ,,házas"és a ,,bejegyzett élettárs", az ,,özvegy" és az ,,özvegy bejegyzett élettárs", illetve az ,,elvált" és az ,,elvált bejegyzett élettárs" megjelölés együtt szerepeljen.

2009. évi XXIX. törvény
 

 

Tehát, ahhoz, hogy két azonos nemű magyar állampolgár összekösse életét itthon, Magyarországon nem kell más, mint két tanú, egy anyakönyvezető és a személyes papírjaitok. A ceremónia meghitté, személyessé is tehető, így veletek ünnepelhetnek családjaitok és barátaitok is.

Képek forrása: Pinterest.com